Tuulivoimarakentamisen kipukohtia

Tänä syksynä Kajaanin kaupungissa päätetään tuulivoiman rakentamisen perusperiaatteista tuulivoimaohjelman muodossa. Tuulivoimaohjelma antaa rakentamiselle raamit, jota kaavat ja rakentamisluvat täydentävät. Kansalaispalautteen, tuulivoimayhtiöiden tavoitteiden ja valmistelijoiden selvitysten perusteella tuulivoimaan liittyy kipupisteitä ainakin seuraavissa aihealueissa.

Asukkaiden kokemat haitat etenkin melu- ja näkemäalueilla ovat kansalaispalautteen perusteella selkeästi suurin ongelma. Riittävät suojaetäisyydet asutukseen vaihtelevat riippuen näkökannasta, mutta haitat lisääntyvät ja leviävät laajemmalle voimaloiden korkeuden kasvaessa.

Tuulivoimaloiden haittojen kompensoiminen ei ole vielä vakiintunutta. Maanomistajat saavat tietysti sopimansa korvaukset, mutta alueen muut asukkaat eivät tästä hyödy. Samoin kunnan saaman kiinteistöveron käyttö ei välttämättä kohdistu haittojen mukaan. Yksi mahdollisuus on tuulivoimayhtiöiden ja paikallisten asukkaiden tai yhdistysten sopimat haittakorvaukset. Tällä hetkellä ne ovat vapaaehtoisuuteen perustuvia, mutta olisi syytä varmistaa niiden maksaminen lainsäädännöllä.

Voimalarakentamisen tarvitseman maa-alueiden vuokraaminen voimalapaikkojen, teiden ja sähkön siirtolinjojen tarpeisiin ja siitä korvaaminen vaihtelee merkittävästi eri tuulivoimahankkeiden kesken. Ehkä merkittävin lainsäädännöllinen puute on sähkön siirtolinjojen pakkolunastuksen korvauksen laskentaperusteen jälkeenjääneisyys. Ikuisen hallintaoikeuden sähkölinjan alle jäävään metsämaahan saa myös täysin kaupallisiin tarkoituksiin nimelliskorvauksella 200-300 euroa / hehtaari.

Tuulivoimatuotannon merkitys sähköenergian tuotannossa vähentää riippuvuutta tuontienergiasta, mutta lisää samalla hintavaihteluja sähkömarkkinoilla. Markkinoille tarvitaan lisää tuulesta riippumatonta sähkön tuotantoa tai vastaavasti kulutusta, jonka ajoitusta voidaan säätää tuulen mukaan. Sähköautojen lataus ja sähkökiukaiden ajastus ovat tyypillisempiä kotitalouden säätökeinoja, mutta myös teollisuus pystyy osittain säätämään käyntiään sähkömarkkinoiden mukaan. Sähkön hinnoittelumekanismiin tulee tehdä muutoksia joko lainsäädännöllä tai markkinoita tasapainottamalla esimerkiksi aluehintajärjestelmää porrastamalla.